Artikel 1
Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen de N.V. SAMDAM BELUX en de koper.  Zij hebben absolute voorrang op de Algemene Voorwaarden van de koper. Om geldig te zijn moet iedere afwijking van onderhavige voorwaarden het voorwerp uitmaken van een geschreven en door de N.V. SAMDAM BELUX aanvaard beding.

Artikel 2 – Offertes-Orders - Prijzen
Aanbiedingen en /of offertes zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst/een order komt tot stand wanneer de koper de offerte heeft aanvaard, schriftelijk, bij voorkeur electronisch. De N.V. SAMDAM BELUX  kan onder bepaalde omstandigheden niet aan zijn aanbiedingen/offertes of orders worden gehouden. De prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 – Leveringstermijnen
De leveringstermijnen worden slechts ten zuivere indicatieve titel aan de koper gegeven. Nooit zal een vertraging om welke reden ook het recht geven op schadevergoeding of op annulatie van de bestelling.

Artikel 4 – Levering
In geval van manko of averij moet de bestemmeling onmiddellijk verhaal uitoefenen tegen de vervoerder, en de N.V. SAMDAM BELUX schriftelijk binnen de 24 uur bericht laten. Levering: 10 % min of meer van de bestelde hoeveelheid van speciale productie met personalisatie is toegestaan.

Artikel 5 – Klachten
Alle klachten betreffende de geleverde goederen of de leveringsvoorwaarden moeten op straffe van verval van recht aan de directie van de N.V. SAMDAM BELUX overgemaakt worden bij aangetekend schrijven gepost binnen de 24 uur na de ontvangst van de goederen. Indien blijkt dat de leveringen niet conform of gebrekkig zijn, zal de verantwoordelijkheid van de N.V. SAMDAM BELUX forfaitair beperkt worden tot de herstelling van de geleverde goederen of tot de vervanging van een deel of het geheel van de genoemde levering zonder dat enig vergoeding zal toegekend worden voor welke reden dan ook. Geen enkel goed zal zonder voorafgaand akkoord van de N.V. SAMDAM BELUX teruggestuurd mogen worden en in geval goederen teruggestuurd worden zal dit gebeuren op het adres van de N.V. SAMDAM BELUX op kosten van de verzender zowel wat het vervoer als wat de verpakking betreft.

Artikel 6 – Facturatie en Betaling

 
Facturatie
 
De facturen worden opgemaakt op het bedrijf en adres door de koper bevestigd in zijn bestelbon of e-mail. Bij het ontbreken hiervan, zal de factuur opgemaakt worden zoals vermeld op onze orderbevestiging die de koper ontvangt bij het afsluiten van de aankoop. Voor het wijzigen van de factuur na verzending zal een administratieve kost van 25 € +btw aangerekend worden.
 
Betaling 
 
Voor nieuwe klanten: eerste leveringen tegen vooruitbetaling tot ons akkoord tot normale voorwaarden. Gelieve ons hiervoor uw bankreferenties op te geven. Normale voorwaarden :  alle facturen zijn betaalbaar op de rekening  van de N.V. SAMDAM BELUX binnen de 30 dagen na factuurdatum. In geval van niet betaling van het totaal verschuldigd bedrag op de vervaldatum
 
• worden alle andere facturen, opgesteld op naam van dezelfde koper, onmiddellijk opeisbaar.
• is de klant rechtens en zonder aanmaning moratoire interesten aan de rentevoet van 1,5% per maand verschuldigd op alle bedragen die nog betaald moeten worden en dit vanaf de datum van hun opeisbaarheid.
• is de koper bovendien voor administratieve en financiële kosten een forfaitaire vergoeding van 15% verschuldigd op alle verschuldigde bedragen met een minimum van 50 euro afgezien van alle kosten zoals vb. protestkosten, gerechtelijke intresten en kosten, en rechtsplegingsvergoedingen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
De eigendom gaat niet op de koper over voordat hetgeen op grond van de desbetreffende overeenkomst op de uitvoering van die overeenkomst verschuldigd is, betaald is.

Artikel 8 – Ontbinding
Indien de koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke hem uit deze of enig andere met de N.V. SAMDAM BELUX gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, concordaat, suréance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de koper of wijziging in de eigendomsrechten van de koper indien deze een rechtspersoon is, wordt deze geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft de N.V. SAMDAM BELUX het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dit naar keuze en zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke zij ten laste van de koper heeft of zou krijgen dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 9 – Overmacht
Indien de N.V. SAMDAM BELUX door overmacht verhinderd wordt de order uit te voeren, is zij gerechtigd de levering op te schorten tot de betreffende overmacht opgehouden heeft te bestaan of het order geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor de uitvoering van de order redelijkerwijze van de N.V. SAMDAM BELUX niet kan worden verlangd daar inbegrepen oorlog, bedrijfsstoring, tekort aan grondstoffen, materialen en werknemers, staking, ongevallen, transportmoeilijkheden.

Artikel 10 – Geschillen
Alleen de Belgische wet is op deze overeenkomst van toepassing. In geval van geschil zijn alleen het Vredegerecht van het Kanton Aalst en de Rechtbank van het Arrondissement Dendermonde bevoegd.

Artikel 11 - Bescherming

Wanneer de koper aan de N.V. SAMDAM BELUX een model of kopie overhandigt met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud een proef of ontwerp te leveren, brengt dit de verbintenis met zich mee aan de N.V. SAMDAM BELUX de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of haar voor de veroorzaakte kosten te vergoeden. Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriele eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door N.V. SAMDAM BELUX ontworpen modellen, voor-ontwerpen, teksten, creaties, negatieven, zetwerk, interpretaties, schikkingen en reproductierechten en in het algemeen iedere aanspraak op commerciële en intellectuele eigendom enz welke ook de gebruikte techniek weze,  eigendom van Samdam Belux en mogen noch nagemaakt, noch nagedrukt, noch gebruikt worden onder om het even welke voorwaarde. Hun gebruik of namaken onder om het even welke voorwaarden en met om het even welk procede wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, of zolang de afstand niet uitdrukkelijk op een factuur wordt vermeld, maakt een daad van namaak of oneerlijke concurrentie uit en zal aanleiding geven tot passende schadevergoeding.

Behoudens voorafgaande overeenkomst is de N.V. SAMDAM BELUX er niet toe gebonden zetsels, clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films enz te bewaren. Voor de bedrukkingen heeft de N.V. SAMDAM BELUX zich te houden aan de voorschriften en gebruiken van drukkers, de papiernijverheid enz. Algemene Bepalingen Febelgra te bekomen op aanvraag.

Member of Präsent Service Institute - PSI and Promotional Products Association – PPA